Bối cảnh của thị trường giáo dục y tế Việt Nam theo bản báo cáo của Ken Research


Theo tin Ken Research

Số lượng bác sĩ hạn chế: Tỷ lệ bệnh nhân có khả năng tạo điều kiện và cung cấp cho giáo dục y tế ở Việt Nam

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, 08:30 ET

Tin tức Việt Nam

Để theo học ngành Y tại Việt Nam, học sinh THPT có thể vào thẳng Cao đẳng Y Dược sau khi hoàn thành thủ tục nhập học.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu có cơ sở tại miền Trung Việt Nam. Đây là trường cao đẳng y tế lâu đời nhất của Việt Nam.

GURUGRAM, Ấn Độ
Ngày 16 tháng 11 năm 2021

Mức độ phổ biến của Thị trường Giáo dục Y khoa Việt Nam: Với 96,4 triệu người trong năm 2020, Việt Nam trở thành người đứng thứ ba tại Sоuth Eаst Asia. Cùng với sự phát triển nhanh chóng, ngôi sao thứ hai ở Việt Nam sinh ra ở Việt Nam gần như đã được ghi nhận trong hai thập kỷ trước, năm 1990, tức là năm 2015. hệ thống giáo dục y tế từng bước hướng tới chương trình giáo dục tích hợp, áp dụng nguyên tắc “lấy học sinh làm trung tâm”, đưa ra phương pháp giáo dục “dựa trên vấn đề”. Và “dựa trên mô phỏng”. Nhu cầu bổ sung bác sĩ cho hệ thống y tế địa phương đã được giải quyết, giúp cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở khu vực nông thôn.

Hỗ trợ giáo dục y tế tại Việt Nam: Trong những năm gần đây, giáo dục y tế ở Việt Nam đã có những thay đổi với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế. Ví dụ, dự án ” Tăng cường đào tạo kỹ năng y tế tại tám trường đại học ” do chương trình NUFFIC của Hà Lan hỗ trợ từ năm 2004 đến năm 2008, nhằm thiết lập và phát triển các đơn vị đào tạo kỹ năng y tế và các chương trình đào tạo kỹ năng y tế mới. Chính phủ Hà Lan cũng hỗ trợ một dự án khác nhằm tăng cường giáo dục hướng tới cộng đồng. Như một bước tiến, các trường y tại Việt Nam đã dẫn đầu những thay đổi trong mô hình giáo dục của họ thông qua dự án Cải cách Hệ thống Y tế và Giáo dục Chuyên gia Y tế (HPET), được chính phủ Việt Nam phê duyệt vào cuối năm 2013. Với lứa tuổi sắp tới sẽ có nhiều tăng trưởng trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam với sự hỗ trợ của những nỗ lực này.

Các khóa học chuyên ngành tại Việt Nam: Việt Nam trước đây là một nước thuộc địa theo hệ thống giáo dục truyền thống của Pháp. Các phương pháp truyền thống liên quan đến việc học bằng thực hành. Điều này liên quan đến việc học bằng cách thực hành thông qua các chương trình cư trú.

Sinh viên có thể theo học các chương trình nội trú ngay sau khi tốt nghiệp y khoa, tất cả những gì họ cần là được Bộ Y tế công nhận. Khoảng 10% sinh viên y khoa theo học chương trình nội trú của họ. Các phương pháp khác để đạt được chuyên môn y tế phải trải qua các chương trình cấp độ Chuyên khoa cấp 1 và cấp độ 2.

Báo cáo có tiêu đề “Toàn cảnh thị trường giáo dục y tế Việt Nam- Chương trình giảng dạy dựa trên kết quả với những luận điểm rõ ràng mà sinh viên tốt nghiệp y khoa nên chứng minh” của Ken Research cho thấy rằng các trường Cao đẳng đã phải đối mặt với sự sụt giảm nhẹ về Số lượng tuyển sinh, số lượng tuyển sinh và sinh viên tốt nghiệp trong bối cảnh COVID- 19. Điểm đáng chú ý của việc theo đuổi ngành Y ở Việt Nam Các trường đại học là do lương cao, chi phí sinh hoạt rẻ, giáo dục theo phong cách miễn phí và cơ hội cao.

Các phân đoạn chính được đề cập: –

Cơ sở phân đoạn thị trường Loại hình tổ chức (Số trường cao đẳng)
Cao đẳng tư thục
Cao đẳng công lập

Cơ sở phân đoạn thị trường Khu vực (Số trường cao đẳng)
Vùng trung tâm
Khu vực phía nam
Khu vực phía bắc

Bác sĩ
Quy trình nhập học
Trạng thái tiếp nhận
Tiến trình lựa chọn
Tổng số sinh viên tốt nghiệp
Tổng số lượng tiếp nhận

Nội y
Quy trình nhập học
Trạng thái tiếp nhận
Tiến trình lựa chọn
Tổng số sinh viên tốt nghiệp
Tổng số lượng tiếp nhận

Nhãn khoa
Quy trình nhập học
Trạng thái tiếp nhận
Tiến trình lựa chọn
Tổng số sinh viên tốt nghiệp
Tổng số lượng tiếp nhận

Đối tượng Mục tiêu Chính: –
Cao đẳng y tế công cộng
Cao đẳng y tế tư nhân
Sinh viên có nguyện vọng của Cử nhân Giáo dục Y khoa
Sinh viên có nguyện vọng của Thạc sĩ Giáo dục Y tế, đặc biệt là Nội khoa và Nhãn khoa

Khoảng thời gian được ghi trong báo cáo: –
Năm cơ sở: 2020
Thời gian nghiên cứu: 2016–2020

Các trường cao đẳng được đài thọ: –
Cảnh quan về các cơ sở giáo dục y tế Việt Nam bao gồm các khoa y của các trường cao đẳng sau
Đại học Trung cấp Hà Nội
Đại học Y Dược TP.
Đại học Y Dược Huế
Đại học Y Dược Cần Thơ – Khoa Y
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Đại học Y Dược Hải Phòng
Đại học Quân y Việt Nam
Đại học Y Dược Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Nguyên
Đại học Tây Nguyên, Khoa Y Dược
Trường Đại học Võ Trường Toản, Khoa Y
Đại học Y khoa Tân Tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội

Các Chủ đề Chính được Đề cập trong Báo cáo: –
Giới thiệu Giáo dục Y khoa Việt Nam
Cảnh quan chi tiết của khu tập thể tư nhân và công cộng
Tabel of Contents

Scope
1. Overview of Vietnam Medical Education Market
Executive Summary of Vietnam Medical Education Market
Overview of Vietnam Medical Education Market
Detailed landscape of Private Medical Colleges in Vietnam
Detailed landscape of Public Medical Colleges in Vietnam

2. Market Segmentation
Market Segmentation on the basis of Institution Type
(Public and Private Universities), 2020
Market Segmentation on the basis of Region (North, Central and South), 2020
Market Segmentation on the basis of Specialisation (Physician, Internal Medicine, Ophthalmology), 2020

3. Ecosystem
Ecosystem of all the Medical Colleges and Governing Bodies in Vietnam

4. Trends & Challenges in the Vietnam Medical Education Industry
Challenges or Pain points and Solutions for all the stakeholders in the Vietnam
Medical Education market
Enablers for all the stakeholders in the Vietnam Medical Education market

5. Admission Process in Vietnam Medical Schools
Flow Diagram for the Admission Process

6. Medical Education for Physician Courses in Vietnam
General Overview to become a Physician in Vietnam
Overall Intake and Graduate Physicians for each college in Vietnam

7. Specialised Courses in Vietnam (Internal Medicine and Ophthalmology)
7.1. Medical Education for Internal Medicine Courses in Vietnam
General Medical Overview of Internal Medicine in Vietnam
Overall Intake, Enrollment and Graduate Internist in Vietnam
7.2. Medical Education for Ophthalmology Courses in Vietnam
General Medical Overview to become Ophthalmologist in Vietnam
Overall Intake, Enrollment and Graduate Ophthalmologist in Vietnam

8. Cross Comparison between Major Colleges for Medical Studies in Vietnam, 2020
The parameters considered for the Cross Comparison is total number of faculty, no. of graduates, type of institutions, and course fees.

9. Appendix
Research Methodology

10. Disclaimer

11. Contact Us
Limited Number of Doctor: Patient Ratio is Likely to Enable and Provide Spurt to Medical Education in Vietnam: Ken Research

Vietnam News

To pursue medical education in Vietnam, high school students can directly enter into medical college after completing the admission process.
Hanoi Medical College is one the top university with campus in central Vietnam. It is the oldest medical college of Vietnam.

GURUGRAM, India, Nov. 16, 2021 /PRNewswire/ — Popularity of Vietnam Medical Education Market: With а рорulаtiоn оf 96.4 million during 2020, it makes Vietnаm third mоst рорulоus соuntry in Sоuth Eаst Asia. Along with the rapid eсоnоmiс develорment, the heаlth stаtus оf рeорle in Vietnаm hаs signifiсаntly imрrоved in reсent yeаrs, with the life exрeсtаnсy аt birth inсreаsing frоm 71 yeаrs in 1990 tо 76 yeаrs in 2015. In the past two decades (2001 – 2020), medical education system has gradually moved towards an integrated educational program, applying the principle of “student-centeredness”, and introducing educational methods “based on problems”. And “based on simulation”. The need for additional doctors to the local health system has been addressed, helping to improve access to medical education for ethnic minorities and people in rural areas.

Enablers of Medical Education in Vietnam: In recent years, medical education in Vietnam has undergone changes with the support of international donors. For example, the ”Strengthening Medical Skills Training at Eight Universities” project supported by the Netherlands’ NUFFIC program from 2004 to 2008, in establishing and developing medical skills training units and new medical skills training curricula. The Dutch government also supported another project aimed at strengthening community-oriented education. As a step forward, medical schools in Vietnam have led changes in their education models through Health Professionals Education and Training for Health System Reforms project (HPET), approved by the Vietnamese government in late 2013. With coming ages there will be a lot of growth in the Vietnamese educational sector with the support of these efforts.

Specialized Courses in Vietnam: Vietnam, being a colonial country in the past follows traditional French system of education. The traditional methods involve learning by practice. This involves learning by practice through residency programs.

Students can go for the residency programs straight after their medical graduation, all they need is accreditation from the Department of Health. Approximately, 10% of medical students go for their residency program. Other methods of acquiring the medical specialization have to go through the Specialization level 1 and level 2 degree programs.

The report titled “Landscape of Vietnam Medical Education Market- Outcome Based Curriculum with Clear Explicit Articulations that Medical Graduates should Demonstrate” by Ken Research suggested that the Colleges have faced a slight downfall in terms of No. of Intake, Enrollment and Graduates amid COVID-19. Major merits of pursuing medicine in Vietnam Universities are factors such is high salaries, cheap cost of living, free style education and high opportunities.

Key Segments Covered:-

Market Segmentation basis Type of Institution (Number of Colleges)
Private College
Public College

Market Segmentation basis Region (Number of Colleges)
Central Region
Southern Region
Northern Region

Physician
Admission Process
Intake Status
Selection Process
Total No. of Graduates
Total Number of Intake

Internal Medicine
Admission Process
Intake Status
Selection Process
Total No. of Graduates
Total Number of Intake

Ophthalmology
Admission Process
Intake Status
Selection Process
Total No. of Graduates
Total Number of Intake

Key Target Audience:-
Public Medical Colleges
Private Medical Colleges
Aspiring students of Bachelor in Medical Education
Aspiring students of Master in Medical Education especially Internal Medicine and Ophthalmology

Time Period Captured in the Report:-
Base Year: 2020
Study Period: 2016–2020

Colleges Covered:-
Landscape on Vietnam Medical Education institutions include faculties of medicine of following colleges
Hanoi Medial University
University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City
Hue University of Medicine and Pharmacy
Can Tho University of Medicine and Pharmacy – Faculty of Medicine
Pham Ngoc Thach University of Medicine
Hai Phong University of Medicine and Pharmacy
Vietnam Military Medical University
Thai Binh University of Medicine and Pharmacy
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy
Tay Nguyen University, Faculty of Medicine and Pharmacy
Vo Truong Toan University, Faculty of Medicine
Tan Tao University School of Medicine
Vietnam National University, Hanoi

Key Topics Covered in the Report:-
Vietnam Medical Education Introduction
Detailed Landscape of Private and Public Colleges
Market Ecosystem
Market Segmentation basis Institution and Regions
Admission Process for both Bachelor and Master Course
Detailed Analysis on Physician Courses (Market Size on the basis of Intake Enrollment and Graduates with Statistics for Each College)
Detailed Analysis on Internal Medicine Market Size on the basis of Intake Enrollment and Graduates with Statistics for Each College)
Detailed Analysis on Ophthalmology Market Size on the basis of Intake Enrollment and Graduates with Statistics for Each College)
Major Universities and Colleges in Vietnam Medical Education Market
Vietnam Ophthalmology Education Market
Vietnam Internal Medicine Education Market
Vietnam Physician Education Market
Vietnam Education Market
Ophthalmologists in Vietnam
Medical Higher Education in Vietnam
Medical Graduates in Vietnam
Growth of Ophthalmology Education Market in Vietnam
Growth of Internal Medicine Education Market in Vietnam
Growth of Physician Education Market in Vietnam
Vietnam Ophthalmology Education College Course Fee
Vietnam MBBS Education College Course Fee
Vietnam Physician Education College Course Fee
Vietnam Internal Medicine Education College Course Fee
Major Colleges for Internal Medicine in Vietnam
Private Medical Colleges in Vietnam
Public Medical Colleges in Vietnam
Hanoi Medial University Medical Education Market Revenue
University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City Medical Education Market Revenue
Hue University of Medicine and Pharmacy Medical Education Market Size
Can Tho University of Medicine and Pharmacy – Faculty of Medicine Medical Education Market Shares
Pham Ngoc Thach University of Medicine Medical Education Market Sales
Hai Phong University of Medicine and Pharmacy Medical Education Market Revenue

For More Information On the research report, refer to below link:-

Vietnam Medical Education Market

Contact Us:-
Ken Research
Ankur Gupta
Head Marketing & Communications
Support@kenresearch.com
+91-9015378249

SOURCE Ken Research

https://www.kenresearch.com/education-and-recruitment/education/landscape-of-vietnam-medical-education-market/473043-99.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=press%20release&utm_campaign=ken%20research

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Leave a Reply