HDBank được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước


Theo tin Cổng Thông tin điện tử NHNN

06/12/2017
Ngày 04/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 9875/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.
Theo đó, NHNN chấp thuận việc HDBank niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.

HDBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo liên quan đến việc niêm yết theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản này đương nhiên hết hiệu lực trong các trường hợp: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, HDBank chưa niêm yết cổ phiếu trên bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán trong nước nào; Cổ phiếu của HDBank bị hủy bỏ niêm yết trên tất cả các Sở giao dịch chứng khoán đã niêm yết.

NH
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV316377&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=1445805768503000#%40%3F_afrLoop%3D1445805768503000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV316377%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dd4wrnwxzt_83

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Leave a Reply